Barion Pixel

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen dokumentuma hatályban: 2022. június 1-tól/től visszavonásig

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

1. Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

3. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

4. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5. Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Orbán-Báder Katalin

Adatkezelő elérhetősége: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétellel

összefüggő adatkezelés: Az Érintett beazonosítása, kapcsolatfelvétel az

Érintettel Az Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Az Érintett neve, Érintett email címe, érintett

telefonszáma, Érintett címe, Érintett közösségi média profilja (a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módjától függően) A kapcsolat időtartamáig.

Megrendelésekkel

kapcsolatos adatkezelés: A Megrendelő/Vevő beazonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, megrendelt szolgáltatás elvégzése, kapcsolattartás a

Megrendelővel / Vevővel. Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. b) pont.t. Az adásvétel

lebonyolításához, illetve a

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, jellemzően Megrendelő

/Vevő neve,

Megrendelő/Vevő e-mail címe, Megrendelő/Vevő telefonszáma, Megrendelő / Vevő közösségi média profilja Megrendelő/Vevő szállítási címe, amennyiben a termék kiszállítását kéri

(ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, épület, emelet, ajtó) A megrendeléssel létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év, /Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)/, tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

Számlázási tevékenység: Számla szabályszerű kiállítása, számviteli bizonylatok megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont. Számlázási név, számlázási cím, nem magánszemély érintett esetén adószám, emailcím (e-számla esetén, vagy ha a számlát e-mailben

küldik), vételár, a teljesítés

napja A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig /a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)166. § (6) bekezdés figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdésére/

Szállítással kapcsolatos adatkezelés: A Vevő részére a megrendelt termékátadása Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. b) pont. Szállítási név, szállítási cím, amennyiben a címzett által igényelt szállítási módhoz szükséges: e-mail cím, telefonszám A megrendelés elküldésével

létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év, /a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)/, tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

A Vevővel történő kapcsolattartás:

Adásvétellel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető ajánlatokról szóló tájékoztatás Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont. Vevő kapcsolattartás céljára megadott adatai A Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok,

rendezvénymeghívók

küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig. (Amelyik korábbi.)

A Megrendelővel/Vevővel történő kapcsolattartás: Adásvétellel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető ajánlatokról szóló tájékoztatás Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont. Megrendelő/Vevő kapcsolattartás céljára megadott adatai A Megrendelővel/Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok,

rendezvénymeghívók

küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig. (Amelyik korábbi.)

Regisztráció a weboldalon: A regisztrációval a regisztráló nyomon követheti, visszakeresheti a weboldalon végzett tevékenységeit. Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Regisztráló regisztráció során megadott adatai Érintett törlési kérelméig

Hírlevél küldése: Tartalommarketing, promóciós ajánlatok kuponok, rendezvénymeghívók küldése Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Feliratkozó neve, e-mail címe Érintett törlési kérelméig

Nyereményjátékon történő részvétel

A márka népszerűsítése, nyertes előnyhöz juttatása, nyeremény kézbesítése. Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. (Az érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.) Nyereményjáték szabályzatban rögzített adatok. (Jellemzően név, email cím, közösségi média nyilvános profil. Nyeremény kézbesítése estén postázási adatok.) Nyereményjátékszabályzatban rögzítettidőpontig. (Jellemzően anyereményjáték végéig,nyeremény kézbesítésénekidőpontjáig.)

Közösségépítés közösségi média felületeken Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. (Az érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.) Érintett nyilvános profiladatai Érintett leiratkozásáig

*A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba jelentendő anonim adatok.

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.

TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezett adatok tárolása)

Adatfeldolgozó: Viacom Informatikai Kft. (székhely: Deák Ferenc utca 17. H-2360, Gyál, e-mail cím: info@viacomkft.hu)

Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség. Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.

FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL (A vételár kiegyenlítésénél)

Adatfeldolgozó: Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; weboldal: www.erstebank.hu, elérhetőség: adatvedelem@erstebank.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, mert átutalás esetén a fizetendő összeget adatkezelő adatfeldolgozónál vezetett bankszámlaszámára utalva kell megfizetni.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. bankszámla tulajdonos neve 2. bankszámlaszám 3. számlavezető bank adatai

FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL (A megrendelt szolgáltatás vételárának bankkártyás kiegyenlítése)

Adatfeldolgozó: Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20)

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, hogy a megrendelt termék/szolgáltatás árát bankkártyával is ki lehessen egyenlíteni.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: A Szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybevétele során a Vevő Kártya adatait, így a Kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kódot ad meg az erre szolgáló online felületen. A kártyaadatokhoz a kereskedő nem fér hozzá.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS (A megrendelt termék kiszállítása)

Adatfeldolgozó: Express One Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa u. 12. , postacím: 1239 Budapest, Európa u. 12. , e-mail cím: ugyfelszolgalat@expressone.hu)

Adatfeldolgozó igénybe vételére a megrendelt termék házhoz vagy csomagpontra történő kiszállítása érdekében került sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. címzett neve 2. címzett címe 3. címzett telefonszáma (esetleges) 4. Címzett e-mail címe (esetleges).

ÁTVÉTELI PONT (A megrendelt termék átvétele)

Adatfeldolgozó: FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9., postacím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 2. emelet , telefonszám: +06-1-999-0-369)

Adatfeldolgozó: Packeta (székhely: )

Adatfeldolgozó igénybe vételére a megrendelt termék átvétele érdekében került sor.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. címzett neve 3. címzett telefonszáma 4. címzett e-mail címe 5. egyéb megrendelés beazonosítást segítő azonosító szám vagy jel.

SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállítása)

Adatfeldolgozó: Bilingo Technologics Zrt. (székhely: Elérhetőség:1133 Budapest, Árbóc u. 6., e-mail cím: dpo@kboss.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának és NAV felé történő továbbításának érdekében kerül sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mail-cím (amennyiben az a számlán szerepel)

E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó: Google Inc. (székhely: Mountain View, California, USA 2. )

Az Adatfeldolgozó a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében kerül igénybe vételre.

HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó:

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Adatfeldolgozó: Facebook Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA )

Adatfeldolgozó: Instagram Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.

II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:

Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS

az oldalon nem történik.

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén aaz Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelylehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VI. PANASZTÉTELI JOG:

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják: Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt. Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse aweboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

c.) Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyeneszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.

d.) Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelőinformációt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-managecookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 https://policies.google.com/technologies?hl=hu

A honlap Facebook Pixelt használ, mely a Facebook Inc. elemző szolgáltatása a Facebook hirdetések konverziókövetésére. A Facebook Pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

(Grtv.) a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.