Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen dokumentuma hatályban: 2022. június 1-tól/től visszavonásig

I. IMPRESSZUM

A vállalkozás adatai:

 • Név: Orbán-Báder Katalin egyéni vállalkozó
 • Székhely: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176
 • Nyilvántartásba vételi szám: 57185639
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
 • Adószám: 58999758-1-27

Az egyéni vállalkozó jelen jogviszonyban kisadózó vállalkozóként jár el.

Ügyfélfogadás:

 • Telefonszám: +36 20 533 8124 (hétköznap 8-18 óra között)
 • Postacím: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176
 • E-mail cím: baderkati@gmail.com
 • Személyes ügyfélfogadás: nincs
 • Egyéb csatornán: Messenger chat

Tárhelyszolgáltató:

 • Név: Viacom Informatikai Kft.
 • Rövid név: Viacom Kft.
 • Székhely: Deák Ferenc utca 17. H-2360, Gyál
 • E-mail cím: info@viacomkft.hu

II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)
151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (továbbiakban: 151/2003-as Kormányrendelet)
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv. rendelkezései vonatkozásában – a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.
Felek: Eladó / Szolgáltató és Vevő / Megrendelő együttesen.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.
Gyártó: A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tüntetni fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.
Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.
Jótállás:

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Megrendelő: Olyan személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybe vételére köteles.
Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.
Szerződés: Eladó / Szolgáltató és Vevő / Megrendelő között jelen Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vevő: Olyan személy, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

IV. ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a vásárlási, megrendelési, fizetési, szállítási feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő / Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel, vásárlással Vevő / Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

Az ÁSZF maradéktalanul a Vevő / Megrendelő és az Eladó / Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

V. A SZERZŐDÉS NYELVE

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a(z) magyar nyelv.

VI. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem kerülnek iktatásra.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag nem válnak hozzáférhetővé.

VII. A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

VIII. MAGATARTÁSI KÓDEX

A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti magát alá.

IX. DÍJAK/ÁRAK

Az árak / díjak forintban értendők.

A feltüntetett díjak a Vevő által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.

A díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.

X. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Postacím: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176
 • Telefonszám: +36 20 533 8124
 • E-mail cím: baderkati@gmail.com

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni.
A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
1. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:
Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára, a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg: http://kormanyhivatal.hu

2. Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is – jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

3. Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422

Fax: +36-72/507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228

Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765

Fax: +36-76/501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: +36-66/324-976

Fax: +36-66/324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36-1/488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +36-22/510-310

Fax: +36-22/510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: +36-96/520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745

Fax: +36-52/500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440

Telefonszám: +36-36/416-660/105 E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Telefonszám: +36-20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +36-34/513-010

Fax: +36-34/316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kembekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefonszám: +36-32/520-860

Fax: +36-32/520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszám: +36-1/792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42/420-180

Fax: +36-42/420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130

Fax: +36-74/411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.

Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645 E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220

Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111

Fax: +36-88/412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: +36-92/550-513

Fax: +36-92/550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

4. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A platform használatának feltétele, hogy a Vevő / Megrendelő és a Kereskedő – jelen esetben az Eladó / Szolgáltató – lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

Panasz akkor tehető, ha:
A Vevő / Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él. Az Eladó / Szolgáltató – székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.
A Vevő / Megrendelő panasza olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.
Ismeri az Eladó / Szolgáltató e-mail-címét.
Már kapcsolatba lépett az Eladóval / Szolgáltatóval a panasza miatt.
Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját az Eladóval / Szolgáltatóval. Az Eladó / Szolgáltató ebben az ügyben nem perelte be korábban.
Miután az Eladó / Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.
A platform értesítést küld a Vevőnek / Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.
Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.

XI. SZERZŐI JOGOK

A felületen lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.
Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Orbán-Báder Katalin
E-mail cím: baderkati@gmail.com
Postai út: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176
A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.
Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és naptári naponként 10000 Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.
A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.
A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

XII. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

XIII. AZ ÁRUK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az áruk lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél, illetve szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására.
Az adatok tájékoztató jellegűek.
A képek a valóságot tükrözik
A képeken esetlegesen szereplő kiegészítők nem képezik az áru részét, dekorációs célt szogálnak A felületen csak a készleten lévő áruk kerülnek feltüntetésre.

XIV. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

A megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott adatok módosítására.
A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a következő oldalra lépés esetén is javíthatók az adatok.
A megrendelés elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni.
Kiemelendő, hogy Vevő / Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.
A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre, a termék szállítására.
Vevő / Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó / Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre / Megrendelőre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

XV. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR / DÍJ ESETÉN

A megrendelések egyedi jellegére tekintettel jellemzően egyedi árajánlatot készül, annak feltüntetésére a felületen nem kerül sor. Amennyiben mégis feltüntetésre kerülne…
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár/díj szerepel a honlapon.

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os eladási ár / díj szerepel, az hibás. Hasonlóan nyilvánvaló az ár-, illetve díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár / díj. (Pl.: az eredeti ár: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő árként 100 Ft szerepel.)

Hibás ár/díj esetén a megrendelést – vagyis a Vevő / Megrendelő ajánlatát – a hibás áron / díjon nem áll Eladó / Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a terméket / szolgáltatást hibás áron / díjon értékesíteni.
Hibás áron / díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Vevő / Megrendelő és Eladó / Szolgáltató között.
Hibás áron / díjon történő Vevő / Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén az Eladó / Szolgáltató felhívja a Vevő / Megrendelő figyelmét a helyes árra / díjra, és felajánlhatja a helyes áron / díjon történő szerződéskötést.
Vevő / Megrendelő a hibás ár / díj helyett az Eladó / Szolgáltató által közölt helyes áron / díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

XVI. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A Webshop menüpont(ok)ra kattintva érhetők el az egyes árukra vonatkozó alábbi információk:
megnevezés, fotó, az árura vonatkozó legfontosabb adatok, jellemzők, paraméterek, ár és a kosárba helyezés

Az áru kiválasztása után a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – árut a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Célszerű akkor is a kosárba a helyezni az árut, ha Vevő/Megrendelő nem biztos abban, hogy az adott árut meg kívánja vásárolni. Ezzel számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa kiválasztott áruk, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani.

A Kosár tartalma a képernyő Jobb felső sarok lévő, Kosár ikonra, vagy a kosár feliratra kattintva érhető el.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti az áruk eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabbak helyezhetőek, illetve a kívánt áruszám megváltoztatható.

Kosár megtekintése

A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető.

Itt lehetőség van a kiválasztott árukat eltávolítani a kosárból, illetve azok darabszámát megváltoztatni. A módosítást a “Kosár frissítése” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett áruk árát.

Amennyiben további termékeket kíván a kosárba helyezni, a bal felső sarokban lévő nyílra kattintva visszatérhet az előző oldalra és tovább válogathat.

Amennyiben nem kíván további árukat kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a “Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Vásárlói adatok megadása

Magánszemély Vevőnek / Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, Szállítási cím, E-mail cím, Telefonszám

Vevő / Megrendelő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben közölnie kell az adószámát is.

A vásárlói adatok megadása a(z) webshopon keresztül megnevezésű dobozban történik.

Az ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat: Banki átutalás, Online bankkártyás fizetés, Készpénzzel a helyszínen, Bankkártyával a helyszínen

Az áruk ellenértéke online bankkártyás fizetés útján is rendezhető. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Vevő/Megrendelő az alábbi szállítási módok közül választhat:

 • Házhozszállítás esetén: 1 600 Ft
 • Csomagpontra szállítás esetén: 960 Ft
 • Személyes átvétel esetén: 0 Ft
 • A szállítás ingyenes 30 000 Ft rendelési érték felett

Eladó fenntartja a jogot, hogy a szállítás foganatosítása érdekében más szolgáltatót vegyen igénybe. Eladó vállalja, hogy az esetlegesen eltérő feltételekről Vevő részére tájékoztatást nyújt.

Vevő/Megrendelő a(z) Megrendelés során a webshopban alatt jelezheti, ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a szállítást. Ebben az esetben közölnie kell a szállítási címen elérhető személy nevét és pontos címét.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Vevőnek/Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot az Eladóval/Szolgáltatóval.

Eladó/Szogáltató legkésőbb a megrendelést követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Vevővel/Megrendelővel, amelyhez csatolja – pdf formátumban – jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség.

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.

A termék megvásárlásának/szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Vevő/Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

XVII. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A webshop mindig az aktuális készleteket tartalmazza, a rendelések feldolgozása az áru ellenértékének beérkezését követő 3 munkanapon belül megtörténik és a kiválasztott szállatási módnak megfelel őszolgáltatónak átadásra kerül. Az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 naptári nap.

A határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérés minden esetben jelzésre kerül.

XVIII. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a felületen szereplő egyes termékek gyártása / szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel / Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának / szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 14 munkanapon belül.

XIX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. aa) a terméknek

2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja.

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó / Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó / Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó / Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót / Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az Eladó / Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó / Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

1. 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;

11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;

13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Eladó / Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás, illetve a termék megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele, illetve a termék hozzáférhetővé válása között kevesebb, mint 14 nap telt el.

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak / Szolgáltatónak vagy az Eladó / Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

XX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés

Szolgáltató (Eladó) – mint Kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a Jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a Kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a Kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a Kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a Jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság Termékszavatossági igény

Vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog – termék – hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a termék előállítójától vagy forgalmazójától – hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Hibás teljesítés

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A hiba közlése

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény elévülése

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kötelező jótállás

Jótállási igény

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló Kötelezettel szemben.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Három munkanapon belüli csereigény

Ha a Fogyasztó jótállásra kötelezett, tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállásra kötelezett termékek

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CDfelvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, notebook, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Eladó felhívja a figyelmet, hogy jótállásra kötelezett terméket jelenleg nem kínál értékesítésre.

Jótállási jegy

A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikusan – elektronikus aláírással ellátva – is átadhatja a Fogyasztó részére legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

Ha a Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

A jótállásból eredő jogok – főszabály szerint – jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény elévülése

A jótállás időtartama:

1. a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 2. b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

3. c)250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a V állalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Egyéb rendelkezések

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Közös szabályok

A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania.

Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

– a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

– a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

– a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontját

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

– a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni.

Szerződéses (önkéntes) jótállás

Az Eladó / Szolgáltató vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.

Ezt követően – tehát az 1 éves, 2 éves, illetve 3 éves időtartam eltelte után – azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, de a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen a kellékszavatosságon alapuló – jogainak fennállását.

Összegzés

Jog Meddig érvényesíthető a fogyasztó által? Mi az alapja? Milyen igények érvényesíthetők?

Gyártó által biztosított – szerződéses – jótállás A jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a Gyártó erre lehetőséget ad. A Gyártó és a vásárló közötti szerződés (a feltételeket a Gyártó határozza meg.) A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.

Forgalmazó által biztosított – szerződéses – jótállás A jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a Forgalmazó erre lehetőséget ad. A Forgalmazó és a Vevő közötti szerződés (A feltételeket a forgalmazó határozza meg.) A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.

Kötelező jótállás A vásárlástól számított egy, kettő, illetve három éven belül. Ptk., 151/2003-as

Korm.rendelet Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.

Termékszavatosság A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított két éven belül, közvetlenül a Gyártóval, vagy magyarországi

Forgalmazójával szemben. Ptk. Csak kicserélést, vagy kijavítást.

Kellékszavatosság A vásárlástól számított két éven belül az terméket értékesítő Forgalmazóval szemben. Ptk. Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.

XXI. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2022. június 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Eladó / Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Eladó / Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Orbán-Báder Katalin (postacím: 2483 Gárdony, Akácfa út 9176, e-mail: bedarkati@gmail.com)

Alulírott………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére / szolgáltatás/ok megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat / a szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):

……………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:………………………………….

T A N Ú S Í T V Á N Y

mely igazolja, hogy a

Orbán-Báder Katalin

www.krozsu.hu

webáruháza

jelen igazolás kiállításától számított egy éven át jogosult a Paragrapher “Joggal bízhatsz benne!” védjegyét használni, ezzel garantálva ügyfeleinek a jogszerűséget az adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában.

Gárdony, 2022. június 1.